Skip to main content

Hội đồng nhân dân

Số TT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử
Khối Hội đồng nhân dân xã  
1 Trương Minh Đông Chủ tịch HĐND 0919608508 minhdonghdndldb@gmail.com
2 Phan Thị Bé Thảo Phó Chủ tịch HĐND 0838038099 hdndldb@gmail.com