Skip to main content

Chính sách ưu đãi người có công và xóa đói giảm nghèo

Chính sách ưu đãi người có công và xóa đói giảm nghèo
Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được Đảng ủy, UBND xã cùng với các ban, ngành, đoàn thể xã Long Điền B quan tâm thực hiện tốt. Từ các nguồn hỗ trợ của huyện và xã hội hóa, đầu năm đến nay địa phương đã vận động sửa chữa 2 căn nhà cho gia đình chính sách, cất mới 3 căn nhà đại đoàn kết và 16 căn nhà tình thương với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; cấp phát các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Công tác xóa đói giảm nghèo được Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Thông qua các chương trình, dự án, nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các mô hình chăn nuôi, sản xuất, tạo điều kiện cho công tác thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, đã thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, qua đó đã thoát 25 hộ nghèo và 63 hộ cận nghèo; phát sinh 2 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo; tổng số hiện có 57 hộ nghèo và 150 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nông thôn mới nâng cao là 2,2%. Từ những kết quả trên, đến năm 2023, mức thu nhập bình quân đầu người  của người dân trong xã đạt 68,361 triệu đồng/người/năm. /.

Thu Trang