Skip to main content

Công tác quản lý nhà nước năm 2023

Công tác quản lý nhà nước năm 2023
Trong năm 2023, UBND xã Long Điền B triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch KTXH, chương trình công tác -các đầu công việc năm 2023. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã tiếp nhận 7 đơn tranh chấp đất đai, đưa ra hòa giải thành 2 đơn; công tác cải cách hành chính được quan tâm thường xuyên thực hiện hoàn thành 49 đầu công việc, giải quyết thủ tục hành chính được 7.414 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực đều được tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn; thực hiện mô hình thứ hai và thứ tư “ Ngày không viết và “ Ngày không hẹn” được 1.504 hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã thực hiện tố vai trò trong việc tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; gửi hồ sơ đến phòng chuyên môn và nhận kết quả giải quyết từ cơ quan chuyên môn để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định. Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan, hoạt động sản xuất kinh doanh, quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng cơ quan văn hóa tốt, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, phong cách phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; xây dựng ý thức phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động trong đơn vị và chế độ chính sách đối với người lao động đảm bảo theo pháp luật quy định./.

Thu Trang