Skip to main content

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC XÓA MÙ CHỮ

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC XÓA MÙ CHỮ

Chiều ngày 25/12/2023, Ban Chỉ đạo Phổ cập Giáo dục, xóa mù chữ huyện Chợ Mới đã đến xã Long Điền B kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

Theo đó, nội dung kiểm tra về kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 thông qua các loại hồ sơ theo quy định, gồm: Hồ sơ đề nghị kiểm tra, công nhận của xã, thị trấn; Hồ sơ chung của xã (3 cấp học mầm non, tiểu học, THCS). Hồ sơ riêng của từng cấp học về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Kiểm tra thực tế tại các đơn vị trường học và hộ gia đình. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, công tác điều tra, thống kê, quản lý, lưu trữ hồ sơ; kiểm tra báo cáo số liệu, kết quả thực hiện và chất lượng dữ liệu trên phần mềm quản lý trên hệ thống thông tin kết hợp giữa kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở; Kiểm tra 100% kết quả báo cáo trên hồ sơ và hệ thống quản lý thông tin của xã và các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách và đi thực tế  về cơ sở vật chất và hộ gia đình tại địa bàn cho thấy cơ sở vật chất tại các trường đều đảm bảo; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ xã thực hiện tốt công tác; thực hiện hồ sơ đúng quy trình, thủ tục kiểm tra theo quy định. Xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, trung học cơ sở mức độ 3. Tuy nhiện, cần điều chỉnh số liệu trong báo cáo và thống kê cho khớp nhau; rà soát lại ngày tháng ký giữa tờ trình báo cáo, thống kê cho đúng thứ tự; rà soát lại phiếu điều tra và sổ phổ cập cũng như thực tế cho khớp./.

Thu Trang